Nieuwsarchief

De laatste dagen circuleren allerlei berichten over de begraafplaats St. Joseph in Barger Compascuum. Graag willen wij, als parochiebestuur, u informeren over de stand van zaken.

Het begraven van onze overledenen is een werk van barmhartigheid. De katholieke gemeenschap in Barger Compascuum geeft hier van oudsher uiting aan met haar begraafplaats St. Joseph, van welke begraafplaats de parochie Maria Hertogin van Drenthe de houder is.

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het parochiebestuur, de katholieke gemeenschap en de nabestaanden om de begraafplaats, met inachtneming van de wet, het begraafplaatsreglement en de (in het verleden) verleende grafrechten, in stand te houden. Een en ander brengt voor alle betrokkenen rechten en verplichtingen met zich mee.

We zijn in Barger Compascuum trots op onze begraafplaats en we willen er alles aan doen om te zorgen dat we dat ook de komende jaren kunnen blijven en daarmee ook een stukje geschiedenis van ons dorp voort te laten bestaan. Dit kan alleen als we er samen (financieel) de schouders onder zetten.

Onderhoud begraafplaats

De parochie voert het algemeen onderhoud van de begraafplaats samen met vrijwilligers en betaalde krachten uit. Het algemeen onderhoud ziet onder andere op een aantal technische en bodemkundige aspecten, groenonderhoud, onderhoud van wegen en paden, onderhoud van de kapel en onderhoud van aanwezige voorzieningen zoals verlichting en water. Rechthebbenden van grafrechten dragen bij door middel van een het betalen van een onderhoudsbijdrage van € 40,- per jaar voor een enkel graf en €60,- per jaar voor een dubbel graf. Daarnaast zijn de rechthebbenden verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf,

de grafsteen en de grafbeplanting, hetgeen zij in de praktijk vaak samen met de andere nabestaanden oppakken. 

Ruiming van graven

De parochie streeft naar instandhouding van de begraafplaats en aanwezige graven. Onder omstandigheden kan ruiming van graven aan de orde zijn. Onder ruiming van graven wordt verstaan het verwijderen van de stoffelijke resten uit het graf. Dat gebeurt indien het grafrechten van het betreffende graf is vervallen of indien een rechthebbende toestemming voor de ruiming geeft. De parochie neemt hierbij de wet en het begraafplaatsreglement in acht. De parochie benadrukt dat ruiming van graven op dit moment niet aan de orde is. Tevens benadrukt de parochie dat het enkele feit dat voor een graf geen of niet tijdig een onderhoudsbijdrage wordt betaald, niet leidt tot ruiming van een graf. Dit doet echter niets af aan het verzoek van de parochie aan rechthebbenden om een onderhoudsbijdrage te betalen.

Registreren als rechthebbende

De parochie is verplicht tot het bijhouden van een register van rechthebbenden van grafrechten. Anderzijds zijn nabestaanden die menen rechten ten aanzien van bepaalde graven te hebben, verplicht zich als zodanig bij de parochie te melden en (adres)wijzigingen aan de parochie door te geven. Van enkele grafrechten is de rechthebbende onbekend, vandaar dat de parochie de afgelopen periode stickers op deze graven heeft geplakt en een mededeling bij de ingang van de begraafplaats heeft opgehangen waarin rechthebbenden worden verzocht zich bij de parochie te melden. Rechthebbenden die zich bij de parochie melden, ontvangen van de parochie een grafakte. Rechthebbenden die zich nog niet bij de parochie hebben gemeld, worden met klem verzocht om dit alsnog te doen, zodat zij als zodanig geregistreerd kunnen worden en ook aan hen een grafakte verstrekt kan worden. Door middel van de grafakte kunnen nabestaanden aantonen dat zij rechthebbende van een grafrecht zijn, voor welke termijn het grafrecht is uitgegeven en welke rechten en verplichtingen daaruit voortvloeien. Op die manier bestaat rechtszekerheid. Nabestaanden hebben er daarom belang bij zich als rechthebbenden te registreren.

Vragen

Rechthebbenden of nabestaanden die naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, kunnen contact opnemen met het parochiebestuur via de parochietelefoon (06-51751592) of via de mail (begraafplaatsen.mhvd@gmail.com) onder vermelding van het graf waarop uw vraag betrekking heeft.

We hopen dat we hiermee uw vragen beantwoord hebben en dat u, samen met ons, zich zult inzetten om de begraafplaats een plek te laten zijn, waar we trots op zijn.