eckerkhof02Toen de stichting van de parochie op 22 december 1895 een feit was moest ook zo spoedig mogelijk een kerkhof worden aangelegd. Hiervoor was voldoende grond achter de kerk beschikbaar. Reeds op 28 december 1895 vroeg het reeds aangewezen kerkbestuur aan de bisschop machtiging om het burgerlijk bestuur van de gemeente Emmen verlof te mogen vragen een begraafplaats bij de kerk te mogen aanleggen. De machtiging werd verleend en het gemeentebestuur van Emmen gaf hiervoor toestemming. Het afgegraven stuk land moest ongeveer anderhalf meter worden opgehoogd. Besloten werd het kerkhof te voorzien van elzenhout en iepenbomen.

Terwijl gewacht werd op de goedkeuring van het eerste reglement en men nog bezig was met de aanleg van het terrein, deed zich het eerste sterfgeval voor. Pastoor Vinke vroeg op 15 maart 1896 de faculteit om het nieuwe kerkhof zo spoedig mogelijk te mogen wijden, waarvoor hem één dag later de toestemming werd verleend. Voorafgaande aan de begrafenis van de eerste parochiaan werd het kerkhof ´s morgens eerst nog door de pastoor ´gebenediceerd´.

In de loop van 1896 werd de begraafplaats nog voorzien van een lijkhuisje, dat aan de voorzijde als bidkapel was ingericht.

Ligging
ECkerkhof01Het kerkhof is gelegen achter de St. Willehaduskerk aan het Hoofdkanaal OZ.

Mogelijkheden
Op het kerkhof van St. Willehadus kunnen mensen kiezen voor een enkel of een dubbel graf. Dat kan in beide gevallen met en zonder kelder. Daarnaast zijn er op het kerkhof kant en klare keldertjes aanwezig waarin een urn geplaatst kan worden. Ook is er een urnenmuur. Daarnaast is een apart strooiveld aangelegd waar de as van een overleden uitgestrooid kan worden. Op genoemd strooiveld staat een heilig Hartbeeld met daarnaast een steen waar bordjes op geplaatst kunnen worden met de naam van iemand waarvan de as is uitgestrooid.

Voor wie is deze laatste rustplaats bestemd?
eckerkhof03Op het kerkhof worden alleen Rooms Katholieken begraven / bijgezet / uitgestrooid en zij, die ten tijde van hun overlijden dan wel ten tijde van het overlijden van hun partner, gehuwd waren dan wel duurzaam samenwoonden met een Rooms katholiek alsmede het tot de huishouding behorende minderjarig kind, pleeg- of stiefkind. Bovenstaande geldt zowel voor huidige parochianen als voor voormalige parochianen die om een of andere reden zijn verhuisd naar elders maar te kennen hebben gegeven graag hier te willen worden begraven / bijgezet / uitgestrooid.

 

Reserveren van een bepaalde grafruimte en/of een optie op een grafruimte
Reserveren van een grafruimte en/of een optie nemen op een grafruimte is in principe niet mogelijk tenzij men hiervoor vanaf het moment dat men een grafruimte reserveert de gebruikelijke tarieven voor grafrechten betaald.

Contactpersoon
Joh Heine, Tel. 0591-351905

Joh Heine is contactpersoon voor de parochie in geval van overlijden van een parochiaan. In geval van overlijden van een parochiaan dienen uitvaartleiders Joh Heine als eerste telefonisch te benaderen. Vervolgens stelt Joh iedereen, die binnen de parochie een rol heeft binnen het uitvaartgebeuren, op de hoogte.

Archief
Agenda

Geen agenda