Parochienieuws

Afscheidsviering pastor Myriam

Pastor Myriam gaat ons verlaten om te gaan werken in de H. Hildegard van Bingen parochie in Groningen, die bestaat uit de volgende gemeenschappen: Jozef-, Salvator-, Walfried- en Nicolaasgemeenschap.

De afscheidsviering van pastor Myriam vindt plaats op zaterdag 31 augustus 2019 om 19.00 uur in de

Sint Willehaduskerk, Hoofdkanaal OZ 83 A in Emmer Compascuum.

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van pastor Myriam, tijdens een informeel samenzijn.

Wij begrijpen en respecteren haar keuze maar we laten haar met pijn in ons hart gaan.

We wensen haar van harte ‘Vrede en alle Goeds’. Ga met God, en Hij zal bij u zijn.

Emmer Compascuum

Voor veel inwoners van Zuid-Oost Drenthe is het dialect de eerste taal, de moedertaal.

Daarom houdt de RK Willehaduskerk aan het Hoofdkanaal o.z. 83

in Emmer Compascuum op zondag 14 juli om 10.00 uur een bijzondere viering,

een ‘Dainst in onze toal’.

Het Dameskoor Internos, Herenkoor St. Caecilia en Jong-Volwassenkoor Enjoy zullen in het dialect hun muzikale medewerking verlenen.

Ook zijn er nog muzikale bijdragen met solo zang en trompet.

Het is van grote waarde als er ook in de ‘geloofstaal’, in kerken en in het pastoraat, woorden beschikbaar zijn in de moedertaal. Het voelt meteen ‘vertrouwd’ als er passende woorden in het dialect klinken.

Bezoekers van deze vieringen geven aan dat in het dialect alles veel dichterbij komt.

De dienst heeft als thema ‘#duhslaif’, Doe eens lief.

Een dienst overigens, waar ook niet-dialectsprekers van harte welkom zijn.

Na de viering is er gelegenheid voor koffiedrinken en napraten tijdens de Fancy Fair en rommelmarkt die achter de kerk plaatsvindt.

Van harte bij u aanbevolen!

KERSTMUSICAL ‘Fijn dat je er bent’ en kerstmarkt.

Dit jaar wordt er op zondag 9 december om 15.00 uur (kerk open om 14.15 uur), voor de 11e keer een kerstmusical opgevoerd in de Willehaduskerk aan het Hoofdkanaal O.Z. 83 te Emmer Compascuum.

De kerstmusical is een begrip geworden en elk jaar komen er heel veel toeschouwers op af. Ook dit jaar is er weer, door meer dan zestig deelnemers, een wervelende musical met zang, dans, prachtige kleding en mooie geluid- en lichteffecten in elkaar gezet met als titel: ‘Fijn dat je er bent’.

Elk jaar is er ook een gast die meedoet en dit jaar is dat niemand minder dan

Mevrouw Klijnsma, de Commissaris van de Koning van Drenthe!

Iedereen is van harte welkom bij de kerstmusical, de toegang is gratis en aansluitend is er vanaf ongeveer 16.00 uur tot 18.00 uur een kerstmarkt bij de kerk.

Van harte bij u aanbevolen!

 

Zondag 18 maart om 19.30 is er een processie van de gezamenlijke kerken

waarna in de Willehaduskerk The EmmercomPassion wordt opgevoerd

 

DECREET

Peter Hermannus Hendrikus Wellen

door de genade van God

diocesaan administrator van Groningen-Leeuwarden

aan alle parochianen van de parochies:

H. Jozef te Barger Compascuum, H. Willehadus te Emmer Compascuum, H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer.

Om in de zich wijzigende omstandigheden uw geestelijke verzorging goed te blijven behartigen heb ik, overeenkomstig en op grond van mijn bevoegdheid daartoe zoals bepaald in canon 427 van de Codex Iuris Canonici (CIC), en aldus uitvoering gevend aan het besluit van zijne excellentie mgr. dr. G.J.N. de Korte als bisschop van Groningen-Leeuwarden tot samenvoeging van de parochies in het bisdom, welke bekend gemaakt is in zijn brief d.d. 26 november 2011 gericht aan alle parochianen in het bisdom, en in het beleidsplan Kwetsbaar en hoopvol d.d. 26 november 2011 (welke beide documenten zijn opgenomen in Analecta 2011), met inachtneming van en van toepassing verklarend canon 121 CIC, gehoord het Kathedraal Kapittel van het bisdom Groningen-Leeuwarden, besloten om de parochies H. Jozef te Barger Compascuum, H. Willehadus te Emmer Compascuum, H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer te verenigen, zodat hieruit één nieuwe parochie ontstaat in de zin van canon 515 CIC.

Ik bepaal derhalve het volgende:

Met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2017 voeg ik samen de parochies H. Jozef te Barger Compascuum, H. Willehadus te Emmer Compascuum, H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer, en richt ik in hetzelfde territorium één nieuwe parochie op, welke ik conform het besluit van mgr. dr. G.J.N. de Korte d.d. 2 februari 2016, de naam Maria, Hertogin van Drenthe heb toegekend. Als formele vestigingsplaats geldt: Verlengde Oosterdiep WZ 67, 7884 RK  Barger Compascuum.

De grenzen van deze nieuwe parochie omvatten het gebied van de vier bovengenoemde parochies tezamen.
Overeenkomstig canon 121 CIC verkrijgt de nieuwe parochie met ingang van 1 januari 2017 alle zaken en vermogensrechten eigen aan de vroegere parochies, en neemt zij alle verplichtingen op zich, welke op dezen rustten. Hieronder zijn begrepen alle rechten en plichten, schulden en bezittingen, overeenkomsten, fundaties, hypotheken, geldleningen e.d., zoals deze overeenkomstig canon 1283 CIC zijn vastgelegd in het dossier met fusiedocumenten dat vóór 1 januari 2017 is ingediend, en overigens ook die zaken welke daarbij niet zijn genoemd doch geacht moeten worden hier eveneens onder te vallen.
Vóór 1 juni 2017 worden de in de bijlage genoemde documenten en nadere informatie bij het bisdom aangeleverd.
Voor de nieuwe parochie geldt als statuut het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland, volgens de steeds laatst vastgestelde versie.
Het nieuwe parochiebestuur bestaat bij de oprichting van de nieuwe parochie uit acht personen; de pastoor is van rechtswege voorzitter van het bestuur.
Met ingang van 1 januari 2017 benoem ik de zeereerwaarde heer J.S. de Zwart tot pastoor van de nieuwe parochie en mevrouw A.T. Oosting tot pastoraal werkster.
Met ingang van 1 januari 2017 benoem ik als leden van het parochiebestuur de volgende personen: pastoor J.S. de Zwart, de heer H.A. Kuhl (vicevoorzitter), mevrouw D.M.T. Linnemann (secretaris), de heer M.M. Lankhorst (penningmeester), mevrouw M.A.T. Buizer-Mens (lid), mevrouw R.J. Dijck-Kuiper (lid), de heer
H.J. Harmes (lid) en de heer R.H.H. Berends (lid).

Het nieuwe parochiebestuur draag ik op ervoor zorg te dragen, dat alle nodige regelingen voortkomend uit dit besluit naar kerkelijk en naar Nederlands recht worden nageleefd, en tevens dat dit vóór 1 maart 2017 blijkt uit een notariële akte.
Binnen de termijn van tien nuttige dagen na betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 CIC aan mij een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden.
Als datum van betekening van dit decreet bepaal ik: 3 januari 2017.
Allen die tot dusver behoorden tot de parochies H. Jozef te Barger Compascuum,

H. Willehadus te Emmer Compascuum, H. Henricus te Klazienaveen en H. Antonius van Padua te Zwartemeer, verklaar ik met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2017

te behoren tot de nieuwe parochie Maria, Hertogin van Drenthe.

Dit besluit dient op de gebruikelijke wijze aan de parochianen bekend te worden gemaakt.

Groningen, 3 januari 2017

P.H.H. Wellen,                                                                                  Drs. P.A.G.M. Pot,

 

 

IMG_6509 bew

 

 

Kruisje voor ongedoopte kinderen

In de Allerzielenviering werd in de kerk een kruisje

opgehangen voor de ongedoopt gestorven kinderen.

Als teken van vertrouwen dat ook zij geborgen zijn in Gods hand.

Dit kruisje zal het hele jaar achter in de kerk blijven hangen en volgend jaar weer,

in de gebeden worden meegenomen in de Allerzielenviering.

Ook is er ieder eerste weekend van de maand in de viering, voor deze kinderen een voorbede.

IMG_6503 bew

 

Archief
Agenda

Geen agenda